REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM Z DNIA 23.05.2019

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Instagram (zwanym dalej “Konkursem”), jest iCare (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przezUczestnika do Konkursu. Osobom udostepniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź́ usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/icareserwis

8. Nadzór nad prawidłowością ̨ i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują ̨ pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą ̨ być ́ wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami iposiadający aktywne konto w serwisie Instagram; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą ̨ pełną zdolność ́ do czynności prawnych;
b. zapoznał się ̨ z treścią ̨ niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę ̨ i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się ̨ z treścią ̨ dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się̨do przestrzegania postanowień́ Regulaminu, w tym również̇ regulaminu Instagram;
e. wyraził zgodę ̨ na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

3. W Konkursie nie mogą ̨ uczestniczyć ́ pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano CZTERY NAGRODY – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6. 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie „Konkurs”.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu  https://www.instagram.com/icareserwis/

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ̨ ani nagrodę ̨ innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się ̨ Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniędzy anijakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy “) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresie https://www.instagram.com/icareserwis/

2. Konkurs trwa ood 23.05 do 30.05 2019 roku (do godziny 23:59) wyłącznie

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest 1) Polubić wskazany post na Instagramie oraz Facebook pod adresem https://www.instagram.com/p/Bxz2Wv6idDy/ (Instagram) https://www.facebook.com/pg/iCareLodz/posts/?ref=page_internal (Facebook) 2) Polubić profil iCare – Pogwarancyjny Serwis Apple na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/iCareLodz/. 3) Obserwować profil na Instagram icareserwis pod adresem https://www.instagram.com/icareserwis/. 4) Zostawić komentarz pod postem https://www.instagram.com/p/Bxz2Wv6idDy/  oraz oznaczyć 3 znajomych.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań́ opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadańopisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 4 zwycięzców.̨

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również̇ umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie https://www.instagram.com/icareserwis/

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na https://www.instagram.com/icareserwis/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię ̨ i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasuodpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę ̨ przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody będą do odbioru w siedzibie organizatora do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. Przyznane nagrody nie mogą ̨ być ́ wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny lezących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są ̨ sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają ̨ treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portaluInstagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak igraficznej);
b) podejmują, działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;
c) podejmują, działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
d) ingerują, w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą, fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji zestrony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą ̨ przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą ̨ przechowywane przez Organizatora tylko przez okresniezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Danesą podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymaganajest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują ̨ Organizatorowi. Uczestnictwo wKonkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własnościintelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymiprzepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać ́ napiśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż̇ w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać ́ imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być ́ przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Instagram z dnia 23.05.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą ̨ pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2019 r. i obowiązuje do 30.05.2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ̨ przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się ̨ i wynikające z Konkursu będą ̨ rozwiązywane przez sad powszechny właściwymiejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’ów Organizatora: https://www.instagram.com/icareserwis/

Łódź, dnia 23.05.2019