Ogólne Warunki Gwarancji

§ 1.  Postanowienia ogólne

 1. Serwis iCare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, (dalej: „Serwis”), niniejszym udziela odbiorcy naprawy (dalej: „Klient”) gwarancji na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie (dalej: „OWG”).

§ 2. Okres gwarancji

 1. Na wykonaną naprawę Serwis udziela gwarancji na okres 180 dni (6 miesięcy). W przypadku części zamiennych wykorzystanych podczas naprawy, okres ten określony jest w warunkach gwarancji udzielanej przez producenta części (nie krócej niż 180 dni).
 2. Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania urządzenia Klientowi. Wady zgłoszone Serwisowi po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją.
 3. Klient uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w tymże okresie zawiadomił Serwis o wadzie.

§ 3. Warunki gwarancji.

 1. Gwarancja obejmuje wady wykonanej usługi serwisowej oraz części zamiennych użytych do jej przeprowadzenia ujawnione w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 OWG, będących następstwem niewłaściwego przeprowadzenia procesu naprawy lub wad fabrycznych zastosowanych części zamiennych.
 2. Gwarancją nie obejmuje wad wynikających z:
 3. a) uszkodzeń mechanicznych,
 4. b) użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem,
 5. c) zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych,
 6. d) niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić urządzenie, w którym naprawa została przeprowadzona.
 7. Gwarancją nie są objęte wady będące następstwem ingerencji osób trzecich w przedmiot naprawy.
 8. Naruszenie przez Klienta zabezpieczeń (plomb, naklejek gwarancyjnych, naklejek zawierających numer seryjny), a także dokonanie przez Klienta jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub napraw urządzenia z pominięciem trybu określonego w OWG – skutkuje wygaśnięciem niniejszej gwarancji.

§ 4. Zgłoszenie reklamacyjne.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane na piśmie lub w formie elektronicznej i zawierać:
 2. a) dane Klienta,
 3. b) dane osoby zgłaszającej wadę (o ile osobą zgłaszającą wadę jest inna osoba niż Klient)
 4. c) oryginał lub kopię dowodu zakupu (faktura, paragon),
 5. d) szczegółowy opis wady.
 6. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać w siedzibie Serwisu, drogą elektroniczną pod adresem biuro@icare.net.pl lub pocztą tradycyjną wysyłając pismo reklamacyjne na adres siedziby Serwisu.

Dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego z naruszeniem formy z ust. 1 może wydłużyć proces rozpatrzenia reklamacji lub spowodować jej nieuznanie.

 1. Urządzenie, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dostarczone na adres:

iCare Sp. z o.o.
Tuwima 22/26
90-002 Łódź

 1. Klient powinien odpowiednio zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w ramach dokonywanego zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego w okresie gwarancji w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 2 jest wystarczające dla uznania, iż zgłoszenie zostało dokonane w terminie obowiązywania gwarancji.

§ 5. Prawa i obowiązki Serwisu

 1. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Serwis zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub w przypadku stwierdzenia usterki niemożliwej do usunięcia, wymiany wadliwej części zamiennej.
 2. Jeżeli ponowna naprawa będzie pociągać za sobą niewspółmiernie wysokie koszty dla Serwisu lub będzie niemożliwa, Serwis zwróci Klientowi uiszczoną cenę, po wcześniejszym wymontowaniu zastosowanych podczas naprawy części zamiennych (jeżeli będzie to możliwe).
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Serwis w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia wraz z przekazaniem niezbędnych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zasadności roszczeń. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych okres ten może się wydłużyć.
 4. Serwis przed podjęciem decyzji co do uwzględnienia reklamacji może zażądać od Klienta udzielenia informacji lub przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 OWG. W takim wypadku termin wskazany w ust. 4 może zostać wydłużony o czas oczekiwania na odpowiedź ze strony Klienta.
 5. W przypadku nieuznania reklamacji urządzenie zostanie zwrócone Klientowi.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku niezgodności ocen dotyczących wystąpienia bądź niewystąpienia wady, strony mogą się odwołać do oceny powołanego za obopólnym porozumieniem rzeczoznawcy lub jednostki badawczej. Koszty ekspertyzy zostaną rozliczone wedle uzgodnień pomiędzy Serwisem a Klientem.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące rozpatrywania reklamacji prosimy kierować pod numer tel.: 607 596 990, e-mail: biuro@icare.net.pl
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.